28 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot vastlegging van maximale ontginningsdiepten voor de exploitatie van zand en grind in de Belgische zeegebieden

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Economie,

Gelet op de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van de niet-levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 22 april 1999;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 september 2004 betreffende de voorwaarden en de toekenningsprocedure van concessies voor de exploratie en de exploitatie van de minerale en andere niet-levende rijkdommen in de territoriale zee en op het continentaal plat, artikel 31, tweede lid, vervangen bij het koninklijk besluit van 19 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor de periode van 2020 tot 2026 in de Belgische zeegebieden, artikel 5 en bijlage 3, hoofdstuk 5;

Gelet op het advies van de raadgevende commissie belast met de coördinatie tussen de administraties die betrokken zijn bij het beheer van de exploratie en de exploitatie van het continentaal plat en de territoriale zee, gegeven op 10 januari 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 5 juni 2020;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, verlengd met 15 dagen, die op 29 juli 2020 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT