28 OKTOBER 2021. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie 'gespecialiseerde spoedgevallenzorg' moet voldoen om erkend te worden

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 betreffende ziekenhuizen en andere zorginstellingen, artikel 66;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1998 waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg", artikel 3;

Gelet op de gendertest van 11 februari 2021 opgesteld met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, uitgebracht op 16 februari 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 4 maart 2021;

Gelet op het verzoek dat op 15 maart 2021 aan het intra-Franstalig overlegorgaan werd gericht bij toepassing van de artikelen 12 en 13 van het raamakkoord voor samenwerking van 27 februari 2014 tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het intra-Franstalig overleg op het gebied van gezondheid en bijstand aan personen en de gemeenschappelijke beginselen die van toepassing zijn op deze aangelegenheden;

Gelet op het verslag van de algemene vergadering van het Rekenhof, verleend op 26 juli 2021

Gelet op het advies nr. 70/198 van de Raad van State, uitgebracht op 11 oktober 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de minister van Universitaire Ziekenhuizen;

Na beraadslaging,

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT