28 NOVEMBER 2021. - Wet houdende de vierde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. De wet van 22 december 2020 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 wordt aangepast overeenkomstig de aangepaste totalen van de programma's zoals vermeld in de bij deze wet gevoegde departementale tabellen.

HOOFDSTUK II. - Slotbepalingen

Art. 3. De kredieten geopend door deze wet zullen door de algemene middelen van de Schatkist gedekt worden.

Art. 4. Deze wet treedt in werking de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondingen deze wet af, beleven dat zij met's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 28 november 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT