28 JUNI 2023. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de United Nations Office on Drugs and Crime voor het project 'Follow up to the 2022 Chair's initiative on `Access and Availability''

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 26 december 2022 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023, inzonderheid de departementale begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Gelet op het gunstig advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 24 mei 2023;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1 vervangen door de wet van 7 juni 1994;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Artikel 1. § 1. Een toelage ten bedrage van 50.000 euro aan te rekenen ten laste van de basisallocatie BA 51 42 35 40 02 van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2023, wordt verleend aan het United Nations Office on Drugs and Crime voor de uitvoering van het project "Follow up to the 2022 Chair's initiative on `Access and Availability' - Through regional awareness raising event in order to scale up the implementation of international drug policy commitments on improving availability of and acces to controlled substances for medical and scientific purposes and continued advocay efforts in the lead up to the 2024 CND mid-term review" zoals omschreven in het projectvoorstel ingediend bij de federale Minister van Volksgezondheid op 17 mei 2023.

§ 2. Dit project loopt van 01 oktober 2023 tot 01 november 2024.

Art. 2. § 1. De betaling van het in artikel 1, § 1 bedoelde bedrag gebeurt aan :

United Nations Office on Drugs and Crime

Secretariat to the Governing Bodies

Vienna International Centre

Wagramer Strasse 5

A-1400 Vienna

Austria

Code bank: Austrian BLZ code 12000

SWIFT/BIC: BKAUATWW

IBAN: AT41 1100 0012 7010 7400

§ 2. De betaling gebeurt in één schijf. Voor deze betaling moet de begunstigde een gehandtekende en gedagtekende schuldvordering indienen bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, Galileelaan 5/2, 1210 Brussel, invoice@health.fgov.be, en dit ten vroegste na de ondertekening van dit Besluit.

Art. 3. § 1. De begunstigde dient ten laatste op 01 mei 2024 een activiteitenrapport en ten laatste op 01 november 2024...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT