28 JUNI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers

 
GRATIS UITTREKSEL

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen, artikel 5, 6, 12, § 2;

Gelet op het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, artikel 78, tweede lid, artikel 141, artikel 145, § 2 en § 3, artikel 148, § 2 en § 3 en artikel 152, gewijzigd bij het decreet van 15 februari 2019;

Gelet op het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 6, § 1, tweede lid, 1°, b), en 3°, artikel 7, § 1, eerste lid, 3° en 4°, en § 3, artikel 10, 12, 14, 16, 17, tweede lid, artikel 18, eerste lid, artikel 20, 22, 24, 26, 29, 34, 37, 38, tweede, derde en vijfde lid, artikel 43 tot en met 46, artikel 50, eerste lid, artikel 51, 52, § 1, tweede lid, artikel 55, § 1, artikel 56 tot en met 59, artikel 61, 62, 64, 65, 91, 92, 96, 97, 99 en artikel 101;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende de zorg- en bijstandsverlening in de thuiszorg;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 betreffende de integrale jeugdhulp;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2017 betreffende het flexibele kortverblijf in een erkende groep van assistentiewoningen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 november 1999 inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 maart 2002 inzake kwaliteitszorg in lokale dienstencentra, in de regionale dienstencentra en in de diensten voor oppashulp;

Gelet op ministerieel besluit van 29 november 2011 houdende de bepaling van resultaatsgerichte indicatoren voor de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen;

Gelet op het overleg met de betrokken sector dat heeft plaatsgevonden tussen 15 februari 2018 en 31 mei 2019, met toepassing van artikel 6, § 3, van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 19 februari 2019;

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen gegeven op 25 maart 2019, met toepassing van artikel 20, § 3, van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, gegeven op 28 maart 2019, met toepassing van artikel 4, § 2, van het decreet van 29 juni 2018 tot oprichting van de Vlaamse raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Gelet op advies nr. 2019/06 van de Vlaamse Toezichtcommissie, gegeven op 29 april 2019, met toepassing van artikel 36, vierde lid, van verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 `betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en artikel 10/1 van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;

Gelet op advies 66.182/3 van de Raad van State, gegeven op 19 juni 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

1° administrateur-generaal: het hoofd van het agentschap;

2° agentschap: het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, opgericht bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap "Zorg en Gezondheid";

3° kernactor van het geïntegreerd breed onthaal: een kernactor als vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid, vermeld in artikels 2, 9 tot en met 11, 17, 19 en 26 van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid;

4° kwetsbare personen: personen die om een of andere reden niet zelfredzaam zijn en daardoor onvoldoende kunnen participeren op een of meerdere levensdomeinen. Het kan gaan om mensen met een beperking, chronisch zieken, ouderen, jongeren met gedrags- en emotionele problemen, mensen die in armoede leven, enz., maar ook minder gekende groepen zoals mensen zonder papieren, recent erkende vluchtelingen, gedetineerden, ex-gedetineerden, ROM-zigeuners, allochtone mantelzorgers, radicaliserende jongeren, deradicaliserende jongeren, ... ;

5° minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, of de Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid;

6° zorginspectie: Zorginspectie van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein.

Art. 2. § 1. Met behoud van de toepassing van artikel 6, § 1, tweede lid, 1°, b), en 2°, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, worden de rechtspersonen onweerlegbaar vermoed onder de centrale leiding te staan in de volgende gevallen:

1° de centrale leiding vloeit voort uit overeenkomsten die tussen die rechtspersonen gesloten zijn of uit statutaire bepalingen;

2° hun bestuursorganen bestaan voor het merendeel uit dezelfde personen;

Na tegenbewijs worden de rechtspersonen, vermeld in het eerste lid, vermoed onder centrale leiding te staan als de meerderheid van de aandeelhouders of bezitters van stemrechten dezelfde personen zijn.

§ 2. Met behoud van de toepassing van artikel 6, § 1, tweede lid, 3°, van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, is de controle in rechte en wordt de controle in de volgende gevallen onweerlegbaar vermoed:

1° als ze voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten van de betrokken rechtspersoon;

2° als een lid het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan;

3° als een lid krachtens de statuten van de betrokken rechtspersoon of krachtens overeenkomsten die met die rechtspersoon gesloten zijn over de controlebevoegdheid beschikt;

4° als op grond van een overeenkomst met andere leden van de betrokken rechtspersoon, een lid beschikt over de meerderheid van de stemrechten verbonden aan die rechtspersoon;

5° in geval van gezamenlijke controle.

De controle is in feite als ze voortvloeit uit andere factoren dan de factoren, vermeld in het eerste lid.

Een lid wordt, behalve na bewijs van het tegendeel, vermoed over een controle in feite te beschikken op een rechtspersoon als vermeld in het tweede lid, als hij op de voorlaatste en laatste algemene vergadering van die rechtspersoon stemrechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van de stemrechten die op die algemene vergaderingen aanwezig waren.

In afwijking van het derde lid worden de bevoegdheden van een algemene vergadering in een stichting door een bestuursorgaan uitgeoefend.

HOOFDSTUK 2. - Programmatie

Art. 3. De programmatie van de woonzorgvoorzieningen wordt per soort woonzorgvoorziening bepaald in bijlage 1 tot en met 3, 5 tot en met 11 bij dit besluit.

De programmatie van de verenigingen wordt bepaald in bijlage 12 bij dit besluit.

HOOFDSTUK 3. - Erkenningsvoorwaarden

Afdeling 1. - Algemene bepalingen

Art. 4. Om erkend te worden moet een woonzorgvoorziening passen in de programmatie die op die woonzorgvoorziening van toepassing is, overeenkomstig artikel 38, zesde lid, van het Woonzorgdecreet, en voldoen aan al de volgende voorwaarden:

1° op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend voldoen aan de specifieke erkenningsvoorwaarden voor de infrastructuur, vermeld in bijlage 1, 5, en 7 tot en met 11, die bij dit besluit zijn gevoegd;

2° op het ogenblik dat de erkenningsaanvraag wordt ingediend of binnen maximaal één jaar vanaf de datum van de erkenningsbeslissing voldoen aan al de volgende voorwaarden:

  1. de voorwaarden, vermeld in artikel 8 tot en met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT