28 JUNI 2013. - Decreet houdende diverse bepalingen inzake energie. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2013 werd op blz. 41094 bovenstaand decreet gepubliceerd. In artikel 16, 4de alinea werd er een spellingsfout opgemerkt. Het woord "procutie-installatie" moet vervangen worden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT