28 JANUARI 2023. - Decreet tot vaststelling van de bedragen van de saldi die bij de door de COVID-19-pandemie financieel getroffen erkende maatwerkbedrijven teruggevorderd dienen te worden op basis van de saldi betreffende de voor het eerste en het tweede kwartaal van 2020 toegekende voorschotten en de berekening van de voorschotten voor het eerste en het tweede kwartaal van 2021

De Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie heeft aangenomen :

Artikel 1. Dit decreet regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid als bedoeld in artikel 128 van de Grondwet.

Art. 2. In afwijking van artikel 57, tweede lid van het decreet van 24 april 2014 houdende bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle van de administratieve diensten van de Franse Gemeenschapscommissie en de administratieve openbare instellingen die daarvan afhangen en van artikel 56, zesde lid van het besluit 2018/2292 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 28 november 2019 betreffende de maatwerkbedrijven dat uitvoering geeft aan afdeling 2 van hoofdstuk 5 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap, wordt het teveel ontvangen bedrag voor het eerste kwartaal van 2020 kwijtgescholden.

Art. 3. In afwijking van artikel 57, tweede lid van het voormelde decreet van 24 april 2014 en van artikel 56, zesde lid van het voormelde besluit 2018/2292 worden de teveel ontvangen bedragen voor het tweede kwartaal van 2020 als volgt verlaagd:

Ondernemingsnr.vzw Adres Terug te vorderen bedrag (in euro) 438065757 NOS PILIFS Trassersweg 347 1120 Brussel 170.797,21 420454022 LA SERRE-OUTIL Stokkelsesteenweg 3771150 Brussel 0 414842571 JEUNES JARDINIERS Alsembergsesteenweg 1393 1180 Brussel 187.455,57 407598354 APRE Neerstalsesteenweg 178 1190 Brussel 80.666,91 460976761 CITECO Albert Latourstraat 751030 Schaarbeek 58.076,83 420015938 TRAVIE Vaartdijk 401070 Brussel 0 428335073 TRAVCO Fernand Demetskaai 26-28 1070 Brussel 0 407851148 BROCHAGE RENAITRE Stroobantsstraat 48 C/D1140 Brussel 0 407722573 L'OUVROIR Bodegemstraat 78-82A1000 Brussel 53.519,38 409118977 MANUFAST Gentsesteenweg 14341082 Brussel 297.237,32 406772468 APAM Drogenbossesteenweg 1301180 Brussel 290.928,74 460732776 Groupe...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT