28 JANUARI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van Charleroi

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 6, § 1, X;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de wet van 12 februari 1971 tot oprichting van de Autonome haven van Charleroi;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 houdende regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de statuten van de autonome haven van Charleroi, gevoegd bij de wet van 12 februari 1971, zoals gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 14 mei 2009;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De hiernavermelde personen worden voor de duur van de gewestelijke legislatuur 2019-2024 aangewezen als gewone bestuurders binnen de raad van bestuur van de Autonome Haven van Charleroi:

- Christian Laurent (1ste gewoon lid) ;

- Stéphanie Van Yperzeele (2de gewoon lid) ;

- Hervé Fievet (1ste gewoon lid);

- Laurence Cornet (2de gewoon lid) ;

- Julien Lechat (1ste gewoon lid).

De hiernavermelde personen worden voor de duur van de gewestelijke legislatuur 2019-2024...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT