28 JANUARI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep 'Wonen' in het kader van de raadgevende functie

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd;

Gelet op het Waals Wetboek van Duurzaam Wonen, artikel 200;

Gelet op het decreet van 6 november 2008 houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie, zoals gewijzigd;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014 tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot benoeming van de voorzitter, een ondervoorzitter en de gewone en plaatsvervangende leden van de Beleidsgroep "Wonen" in het kader van de raadgevende functie;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering;

Op de voordracht van de Minister van Huisvesting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 3, 7°, eerste streepje, van het besluit van de Waalse Regering van 21 december 2017 tot benoeming van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT