28 JANUARI 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter, de ondervoorzitter en de bestuurders die het Waalse Gewest vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van Namen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 6, § 1, X;

Gelet op de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut;

Gelet op de wet van 20 juni 1978 tot oprichting van de Autonome haven van Namen;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, zoals gewijzigd;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2019 houdende regeling van de werking van de Regering;

Gelet op de statuten van de Autonome Haven van Namen opgenomen in het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot wijziging van de statuten van de Autonome haven van Namen;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De volgende personen worden binnen de Raad van bestuur van de Autonome Haven van Namen als gewone bestuurders aangewezen voor de duur van gewestelijke legislatuur 2019-2024:

- Fabian Martin ;

- Jessica Nelis ;

- Frederic Fadeur ;

- Jean-Marc Van Espen ;

- Fabienne Balfroid ;

- Charlotte Mouget ;

- Pascal De pauw ;

- lege stoel bij gebrek aan voorstel van de PTB.

De volgende personen worden binnen de Raad van bestuur van de Autonome Haven van Namen als plaatsvervangende bestuurders...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT