28 JANUARI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de 'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur'(Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs)

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, inzonderheid op artikel 28, § 1, eerste lid, en § 2 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur";

Overwegende de voorstellen van de " Académie de recherche et d'enseignement supérieur » van 8 december 2020 en 5 januari 2021 ;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 1°, a), van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2019 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de "Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur", worden de woorden " de heer Giovanni SUTERA (Haute Ecole Charlemagne, Pool Luik, Franse Gemeenschap) » vervangen door de woorden " Mevr. Alexia PASINI (Haute Ecole Bruxelles-Brabant, Pool Brussel, Franse Gemeenschap) ».

Art. 2. In artikel 1, 1°, c), van hetzelfde besluit worden de woorden " Mevr. Marie-France MARLIERE (Haute Ecole de la Province de Namur, Pool Namen, CPEONS) » vervangen door de woorden " de heer Alain DISEUR (CPEONS) ».

Art. 3. In artikel 1, 1°, e), van hetzelfde besluit worden de woorden " Mevr. Nicole...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT