28 JANUARI 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de procedure voor de indiening van de aanvragen om toelagen voor hogere studies alsook van de voorwaarden voor hun toekenning

 
GRATIS UITTREKSEL

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet tot regeling, voor de Franse Gemeenschap, van de toekenning van de studietoelagen en de studieleningen, gecoördineerd op 7 november 1983, de artikelen 1, § 5, 2, en 7 ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 april 2019 tot vaststelling van de procedure voor de indiening van de aanvragen om toelagen voor hogere studies alsook van de voorwaarden voor hun toekenning ;

Gelet op het advies van de Hoge Raad voor studietoelagen, gegeven op 25 februari 2020 ;

Gelet op de « gendertest » van 19 februari 2020 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 houdende integratie van de genderdimensie in het geheel van de beleidslijnen van de Franse Gemeenschap ;

Gelet op het overleg met de studentenverenigingen erkend op gemeenschapsniveau, van 24 maart 2020, georganiseerd overeenkomstig artikel 33 van het decreet van 21 september 2012 betreffende de deelneming en de vertegenwoordiging van studenten in het hoger onderwijs;

Gelet op het advies van de « Académie de recherche et d'enseignement supérieur » (Academie voor Onderzoek en Hoger onderwijs) nr. 2020-10, gegeven op 26 mei 2020, overeenkomstig artikel 21, 1°, van het decreet van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies;

Gelet op het advies 68.406/2 van de Raad van State, gegeven op 30 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 ;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Aanvragen om toelagen voor hogere studies worden elektronisch ingediend met behulp van het elektronische formulier dat beschikbaar is op de website van de dienst Administratie die belast is met de studietoelagen en -leningen.

In afwijking van het eerste lid kan een aanvraag ook per aangetekende brief worden ingediend met behulp van het op dezelfde site beschikbare drukformulier bedoeld in het eerste lid en volgens de daarin aangegeven nadere regels.

Art. 2. § 1. Behoudens in de uitzonderlijke gevallen die in dit artikel restrictief worden gedefinieerd, moet een aanvraag voor een studietoelage worden ingediend vóór 31 oktober van het academiejaar waarvoor de studietoelage wordt aangevraagd.

§ 2. Aanvragen waarvan de laattijdige indiening naar behoren wordt gemotiveerd door een van de volgende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT