28 FEBRUARI 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de coronapremie voor de werknemers van de begrafenisondernemingen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de coronapremie voor de werknemers van de begrafenisondernemingen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Ciergnon, 28 februari 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021

Coronapremie voor de werknemers van de begrafenisondernemingen (Overeenkomst geregistreerd op 30 november 2021 onder het nummer 168591/CO/320)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werknemers van het PC 320 voor de begrafenisondernemingen.

§ 2. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder "werknemers" verstaan : het arbeiders- en bediendepersoneel, zowel mannen als vrouwen

HOOFDSTUK II. - Doel, toepasbaarheid en toekenningsmodaliteiten

Art. 2. Toekenning van een coronapremie om de werknemers van de sector te danken voor hun verhoogde inzet in moeilijke werkomstandigheden omwille van corona.

In deze context heeft het PC 320 beslist om een eenmalige coronapremie toe te kennen.

Art. 3. De overeenkomst is toepasbaar op alle werknemers, met inbegrip van de studenten en uitzendkrachten, die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT