28 AUGUSTUS 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan 'STUDIO GLOBO', om bepaalde kosten te dekken van de versterking van het lesmateriaal rond dekolonisatie

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, op de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 22 december 2017 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018, op sectie 12 - FOD Justitie;

Gelet op de wet van 29 juli 2019 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden augustus, september en oktober 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole, artikel 14, 2 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 december 2019 houdende toekenning van een toelage aan "STUDIO GLOBO", om bepaalde kosten te dekken van de versterking van het lesmateriaal rond dekolonisatie;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 augustus 2020;

Op de voordracht van de Minister van Gelijke kansen,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 5, tweede lid, van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT