28 APRIL 2023. - Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de plaatselijke instellingen belast met het beheer van de materiële belangen van de eredienst

De Minister-President belast met de kerkfabrieken en de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erediensten,

Gelet op de ordonnantie van 10 december 2021 betreffende het beheer van de materiële belangen van de erkende plaatselijke levensbeschouwelijke gemeenschappen, artikelen 49, 51, 53, 59, 61 en 63;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, artikelen 5, 6° en 10;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 juni 2019 houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen in verband met het administratief toezicht op de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en hun filialen, de (meer)gemeentelijke vzw's, de intercommunales en hun filialen, de politiezones en de erkende lokale instellingen voor het beheer van de tijdelijke erediensten;

Besluit :

Artikel 1. De ambtenaren van Brussel Plaatselijke Besturen met rang A2 of hoger, zijn bevoegd om de akten van de instellingen belast met het beheer van de materiële belangen van een plaatselijke gemeenschap op te vragen met het oog op de uitoefening van het administratief toezicht.

Art. 2. De Directeur-generaal van Brussel Plaatselijke Besturen of de ambtenaar die hem vervangt kan, wanneer een instelling belast met het beheer van de materiële belangen van een plaatselijke gemeenschap een beslissing waarvan de uitvoering geschorst is niet gerechtvaardigd of ingetrokken heeft binnen een termijn van veertig dagen die volgt op de kennisgeving van het schorsingsbesluit, de nietigheid van rechtswege van deze beslissing vaststellen in uitvoering van artikel 53, alinea 4 van de ordonnantie van 10 december 2021 betreffende het beheer van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT