28 APRIL 2022. - Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd 'Win for Life 4 euro', een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 3, § 1, eerste lid, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002 en de wet van 10 januari 2010, en artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Overwegende het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten;

Overwegende dat de Hoge Raad voor de Ethiek van de loterij- en kansspelen, bedoeld in artikel 7 van het beheerscontract gesloten tussen de Belgische Staat en de Nationale Loterij op 13 september 2021 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 september 2021, een gunstig advies heeft gegeven op 8 november 2021;

Gelet op het advies 71251/4 van de Raad van State, gegeven op 21 april 2022, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing, en van de Staatssecretaris van Asiel en Migratie, belast met de Nationale Loterij,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De loterij met biljetten "Win for Life 4 euro" is een loterij georganiseerd door de Nationale Loterij. Ze wordt georganiseerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2018 tot bepaling van de algemene uitgiftevoorschriften van openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij in de vorm van loterijen met biljetten.

Het aantal biljetten van elke uitgifte wordt door de Nationale Loterij vastgesteld op 1.250.000 of op veelvouden van 1.250.000.

De verkoopprijs van een biljet is vastgelegd op 4 euro.

Art. 2. Voor iedere hoeveelheid van 1.250.000 uitgegeven biljetten wordt het aantal loten bepaald op 342.781, die als volgt worden verdeeld : 1 lot met een maandelijks uit te keren levenslange rente ten bedrage van 2.000 euro en een eenmalig lotenbedrag van 50.000 euro, 10 loten van 4.000 euro, 20 loten van 400 euro, 200 loten van 100 euro, 300 loten van 75 euro, 1.250 loten van 50 euro, 1.000 loten van 40 euro, 2.000 loten van 30 euro, 6.000 loten van 25 euro, 3.000 loten van 20 euro,

7.000 loten van 15 euro, 23.000 loten van 12 euro, 5.000 loten van 10 euro, 100.000 loten van 8 euro, 5.000 euro van 5 euro...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT