28 APRIL 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2020 tot benoeming van de leden van het Beheerscomité van de 'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi'(Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling)

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 6 mei 1999 betreffende de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" (Waalse dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling), zoals gewijzigd, artikelen 9 en 11;

Gelet op het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder, zoals gewijzigd, artikel 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2020 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi", zoals gewijzigd;

Gelet op de brief van 25 februari 2022 van een representatieve werkgeversorganisatie, de "Union wallonne des entreprises", die behoorlijk vertegenwoordigd is binnen de "Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi";

Op de voordracht van de Minister van de Vaardigheidscentra en van de Minister van Tewerkstelling en Vorming ;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 2°, van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2020 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van de "Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi" worden de volgende wijzigingen aangebracht: Mevrouw Muriel Deflandre wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT