28 MAART 2011. - Beschikking van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie tot benoeming van een rechter en een plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof

Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Gelet op artikel 3, leden 1 en 2, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel op 31 maart 1965, zoals het door het op 23 november 1984 te Brussel ondertekende Protocol is gewijzigd;

Overwegende dat het Comité van Ministers op 9 november 2010 akte heeft verleend van het ontslag per 1 oktober 2010 van de heer I. Verougstraete als tweede vicepresident in het Benelux-Gerechtshof;

Op voordracht van de Belgische Minister van Justitie,

Heeft het volgende beslist :

Artikel 1. De heer J. de Codt, afdelingsvoorzitter in het Hof van Cassatie te België en plaatsvervangend rechter in het Benelux-Gerechtshof...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT