Leefmilieu, Natuur en Energie Ruilverkaveling Het besluit van 29 maart 2011 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur tot nuttigverklaring van de vrijwillige ruilverk

Ruilverkaveling

Het besluit van 29 maart 2011 van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur tot nuttigverklaring van de vrijwillige ruilverkaveling Maaseik-Zuid bepaalt :

Artikel 1. De vrijwillige ruilverkaveling van een geheel van goederen gelegen op het grondgebied van de stad Maaseik, 1e afdeling, sectie C, zoals is aangeduid op de bij het ministerieel besluit van 24 juni 2010 tot instelling van het onderzoek naar het nut van een vrijwillige ruilverkaveling van een geheel van gronden gelegen op het grondgebied van de stad Maaseik gevoegde kaart, is nuttig.

Art. 2. Het voorontwerp van herverkaveling, zoals is weergegeven op de als bijlage bij...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT