8 APRIL 2011. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 56, § 2, eerste lid, 5°, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008 en vervangen bij de wet van 10 december 2009;

Gelet op het Protocolakkoord van 28 september 2009 tussen de Federale Overheid en de Overheden bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet inzake preventie;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 24 maart 2010;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 29 maart 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 mei 2010;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 20 december 2010;

Gelet op het advies nr. 49.173/2 van de Raad van State, gegeven op 9 februari 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1. Onder de hierna vermelde voorwaarden kan tussen het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en een Overheid bedoeld in artikelen 128, 130 en 135 van de Grondwet een overeenkomst worden gesloten waarbij de nadere regels worden bepaald voor de toekenning van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in de kostprijs van geneeskundige verstrekkingen bedoeld in artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, verricht in het kader van vaccinatieprogramma's en opsporingsprogramma's ontwikkeld door vernoemde Overheid.

HOOFDSTUK II. - Regels voor de vaststelling van het maximumbudget voor de tegemoetkoming in de verstrekkingen verricht in het kader van een vaccinatieprogramma of een opsporingsprogramma

Art. 2. Het jaarlijks maximumbudget voor de tegemoetkoming in de verstrekkingen verricht in het kader van een vaccinatieprogramma of een opsporingsprogramma ontwikkeld door één van de Overheden bedoeld in artikel 1 wordt vastgesteld op basis van de volgende factoren :

  1. de geraamde reële kostprijs van de verstrekking of verstrekkingen per rechthebbende behorende tot de doelgroep van het desbetreffende vaccinatieprogramma of opsporingsprogramma;

  2. het aantal personen dat behoort tot de doelgroep van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT