Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 februari 2011 wordt de heer Walter Van Ormelingen, geboren op 25 mei 1958, met ingang van 1 maart 2011, benoemd in de betrekking van adviseur A3

Personeel. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 14 februari 2011 wordt de heer Walter Van Ormelingen, geboren op 25 mei 1958, met ingang van 1 maart 2011, benoemd in de betrekking van adviseur A3 bij de Centrale Diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, in het Frans taalkader.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT