23 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 108 van de Grondwet;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 8, eerste lid, 1°, artikel 15, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, artikel 17, gewijzigd bij de wetten van 23 december 2005 en 20 juli 2006, artikel 18, artikel 18bis, ingevoegd bij de wet van 29 december 1990 en gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007, en artikel 29, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, §§ 1 en 2, artikel 4, § 3, gewijzigd bij de wet van 22 december 2003, artikel 4, § 5, eerste lid, en artikel 5, tweede lid, 13°;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen, artikel 3bis, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003 en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 23 december 2005 en artikel 9, § 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1978 betreffende de bestrijding van de runderbrucellose;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 1990 betreffende de identificatie van runderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 december 1991 betreffende de bestrijding van de runderleucose;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 oktober 2002 betreffende de bestrijding van rundertuberculose;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 1995 houdende de uitvoering van artikel 33 van het koninklijk besluit van 19 december 1990 met betrekking tot de identificatie van de runderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 april 1995 dat een afwijking toestaat op het maximumbedrag bedoeld in artikel 1, 3° van het ministerieel besluit van 4 mei 1994, in uitvoering van artikel 31 van het koninklijk besluit van 19 december 1990 betreffende de identificatie van runderen in de provincie Luxemburg;

Gelet op het ministerieel besluit van 27 april 1995 dat een afwijking toestaat op het maximumbedrag bedoeld in artikel 1, 3° van het ministerieel besluit van 4 mei 1994, in uitvoering van artikel 31 van het koninklijk besluit van 19 december 1990 betreffende de identificatie van runderen in de provincie Namen;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 januari 1998 tot uitvoering van het artikel 3 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 februari 1998 houdende tijdelijk afwijkende maatregelen van artikel 29 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 april 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van administratieve sancties in het kader van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 maart 1999 in toepassing van artikel 37 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1791/2006 van de Raad van 20 november 2006;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 911/2004 van de Commissie van 29 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft oormerken, paspoorten en bedrijfsregisters, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1792/2006 van de Commissie van 23 oktober 2006;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 494/98 van de Commissie van 27 februari 1998 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad wat de toepassing van de minimale administratieve sancties in het kader van de identificatie- en registratieregeling voor runderen betreft gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1053/2010 van de Commissie van 18 november 2010;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 644/2005 van de Commissie van 27 april 2005 tot goedkeuring van een in Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad bedoeld speciaal identificatiesysteem voor runderen die voor culturele en historische doeleinden worden gehouden op erkende bedrijven;

Overwegende de Beschikking 2006/28/EG van de Commissie van 18 januari 2006 betreffende de verlenging van de maximumtermijn voor de aanbrenging van oormerken bij bepaalde runderen;

Gelet op het overleg tussen de Gewestregeringen en de Federale Overheid van 12 januari 2010 en van 31 december 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 25 september 2009;

Gelet op het advies 48.671/3 van de Raad van State, gegeven op 28 september 2010 in toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van de Minister van Landbouw en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit, en voor zover het betrekking heeft op runderen, gelden :

- voor de woorden : activiteit, operator, inrichting en exploitant, en

- voor de inrichtingen : slachthuis, verzamelcentrum en handelaarstal,

de bepalingen zoals voorzien in het koninklijk besluit van 16 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

Voor de toepassing van dit besluit wordt verder verstaan onder :

 1. Het identificeren : het bij een rund aanbrengen van een primo identificatiemiddel bij de geboorte of bij de invoer;

 2. Het registreren : het opnemen van een rund in het bedrijfsregister en in SANITEL;

 3. Het hermerken : het vervangen van een identificatiemiddel bij een rund met behoud van het oorspronkelijke identificatienummer wanneer een identificatiemiddel bij een rund verloren is gegaan of onleesbaar is geworden;

 4. Identificatiemiddel : een erkend oormerk en een erkend identificatiemiddel zoals bedoeld in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 644/2005 van de Commissie van 27 april 2005 tot goedkeuring van een in Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad bedoeld speciaal identificatiesysteem voor runderen die voor culturele en historische doeleinden worden gehouden op erkende bedrijven, om te gebruiken bij runderen;

 5. Primo identificatiemiddel : een paar identificatiemiddelen met hetzelfde identificatienummer;

 6. Identificatienummer : het nummer dat voorkomt op het primo identificatiemiddel en dat toegekend wordt aan een rund bij het identificeren;

 7. Identiteit van een rund : het geheel van de gegevens bedoeld in artikel 24, § 1, tweede lid, 1ste tot en met 5e streepje;

 8. Landbouwbedrijf of veehouderij : een vleeskalverhouderij of een geregistreerde inrichting waar runderen worden gehouden, opgefokt of verzorgd, en waar elk rund beschikt over een overeenstemmend identificatiedocument dat de naam van de veehouder vermeldt;

 9. Vleeskalverhouderij : een toegelaten inrichting waar uitsluitend kalveren worden gehouden voor de vleesproductie;

 10. Hoofdlocatie : voor een beslag op meerdere locaties gehouden, die locatie met een adres waar de administratie voor al de runderen gehouden wordt;

 11. Epidemiologische eenheid : een dier of groep dieren van eenzelfde diersoort op een inrichting met een zelfde gezondheidsstatus; als er op een zelfde inrichting meerdere epidemiologische eenheden zijn, moeten ze afzonderlijke eenheden vormen;

 12. Beslag : een op een landbouwbedrijf als een epidemiologische eenheid gehouden dier of groep dieren van eenzelfde diersoort. Voor de toepassing van deze definitie worden de vleeskalveren als een aparte diersoort beschouwd;

 13. Beslagnummer : identificatienummer in SANITEL van een geregistreerd beslag;

 14. Rund : dier van de soort Bovidae, met inbegrip van de soorten Bison bison en Bubalus bubalus;

 15. Fok- en gebruiksrunderen : runderen, andere dan deze onder punten 16° en 17° bedoelde runderen, waaronder fokdieren en dieren die bestemd zijn voor de melk- en/of vleesproductie of om enig ander doel gehouden;

 16. Slachtrunderen : runderen die bestemd zijn om te worden vervoerd naar een slachthuis, dan wel naar een verzamelcentrum of een handelaarstal vanwaar ze nog uitsluitend naar een slachthuis mogen worden gebracht;

 17. Vleeskalveren : runderen, niet ouder dan twaalf maanden, geregistreerd op een vleeskalverhouderij;

 18. Houder : een natuurlijke of rechtspersoon die permanent of tijdelijk verantwoordelijk is voor dieren, ook tijdens het vervoer of op een markt;

 19. Veehouder : de houder, verantwoordelijke van de runderen op een veehouderij;

 20. Identificatiedocument : een document dat bestaat uit het paspoort en het vertrekluik;

 21. Paspoort : gedrukt document dat opgesteld is overeenkomstig artikel 6, punt 1, van Verordening (EG) nr. 1760/2000;

 22. Elektronisch paspoort : elektronisch gegevensbestand dat minstens...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT