27 OKTOBER 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 mei 2013 genomen bij toepassing van artikel 4bis van het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 betreffende de rationalisering en de programmering van de internaten in het door de Staat georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 1967 tot vaststelling van de regels voor de berekening van het aantal opvoeders in het rijksonderwijs, artikel 2ter ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het statuut van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel, van het opvoedend hulppersoneel, van het paramedisch personeel der inrichtingen voor kleuter-, lager, gespecialiseerd, middelbaar, technisch onderwijs, onderwijs voor sociale promotie en kunstonderwijs van de Staat, alsmede der internaten die van deze inrichtingen afhangen en van de leden van de inspectiedienst die belast is met het toezicht op deze inrichtingen;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 184 van 30 december 1982 tot vaststelling van de wijze waarop voor de rijksinstituten voor gespecialiseerd onderwijs en de tehuizen van het Rijk de ambten worden bepaald van het personeel toegekend in het kader van het internaat;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986 betreffende de rationalisering en de programmering van de internaten in het door de Staat georganiseerd of gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op het decreet van 25 oktober 2012 betreffende sommige internaten en opvangtehuizen die door de Franse Gemeenschap worden georganiseerd of gesubsidieerd;

Gelet op het decreet van 7 november 2013 tot vaststelling van het hoger onderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, inzonderheid op artikel 16, 6°, 59° en artikel 138;

Gelet op het Wetboek voor het basis- en secundair onderwijs, en inzonderheid op Titel IX van Boek 1;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 mei 2013 genomen bij toepassing van artikel 4bis van het koninklijk besluit nr. 456 van 10 september 1986, gewijzigd bij het decreet van 25 oktober 2012 betreffende sommige internaten en opvangtehuizen die door de Franse Gemeenschap worden georganiseerd of gesubsidieerd;

Overwegende dat sommige internaten van het hoger onderwijs leerlingen ontvangen die ingeschreven zijn voor het basis-, secundair onderwijs of onderwijs voor sociale promotie;

Overwegende dat sommige internaten van het leerplichtonderwijs leerlingen ontvangen die ingeschreven zijn voor het hoger onderwijs met volledig leerplan;

Overwegende dat de data van het begin van het schooljaar en het begin van het academiejaar niet overeenkomen;

Overwegende dat de data van bepaalde vakanties in het leerplichtonderwijs niet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT