27 OKTOBER 2022. - Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot tijdelijke erkenning van het Certificate of Complete General Secondary Education en het Attestat of Complete General Secondary Education verleend door het Oekraïense ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en het gehomologeerde certificaat van hoger secundair onderwijs dat toegang verleent tot het hoger onderwijs van het korte type

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op de wet van 19 maart 1971 betreffende de gelijkstelling van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften, artikel 1, eerste lid, 2° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1971 tot vaststelling van de voorwaarden en de procedure voor de gelijkstelling van buitenlandse diploma's en studiegetuigschriften;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 2 september 2022;

Gelet op de instemming van de minister van Begroting, gegeven op 8 september 2022;

Gelet op de "gendertest" van 2 september 2022 uitgevoerd met toepassing van artikel 4, tweede lid, 1°, van het decreet van 7 januari 2016 betreffende de integratie van de genderdimensie in alle beleidslijnen van de Franse Gemeenschap;

Gelet op advies nr. 72.163 van de Raad van State, uitgebracht op 5 oktober 2022, in toepassing van artikel 84, § 1, lid 1, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het uitvoeringsbesluit (EU) 2022/382 van de Raad van 4 maart 2022 tot vaststelling van het bestaan van een massale toestroom van ontheemden uit Oekraïne, in de zin van artikel 5 van Richtlijn 2001/55/EG, en tot invoering van tijdelijke bescherming;

Overwegende het buitengewone en uitzonderlijke karakter van de situatie, met de militaire invasie van Oekraïne door de Russische Federatie, en het enorme aantal ontheemden die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming op Belgisch grondgebied, alsmede het tijdelijke karakter van deze status, die door de Europese Raad kan worden opgeheven op basis van de vaststelling dat de situatie in Oekraïne een veilige en duurzame terugkeer mogelijk maakt van personen die tijdelijke bescherming hebben genoten;

Overwegende het tijdens deze periode van tijdelijke bescherming noodzakelijk is de begunstigden van tijdelijke bescherming te integreren en hen in staat te stellen een baan te vinden of een studie te beginnen of voort te zetten tijdens hun verblijf in België;

Overwegende dat het Certificate of Complete General Secondary Education en het Attestat of Complete General Secondary Education verleend door de Oekraïense overheid toegang verlenen tot het equivalent van het hoger onderwijs van het korte type in het Oekraïense onderwijsstelsel;

Overwegende het scholarisatieniveau van de Oekraïense leerlingen en de niveaugelijkwaardigheid van de inhoud die de afgifte mogelijk maakt van het "Certificate of Complete General Secondary Education" en het "Attestat of...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT