27 NOVEMBER 2023. - Ruilverkaveling

Het besluit van 27 november 2023 van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme houdende de vervanging van sommige leden van verschillende ruilverkavelingscomités, bepaalt:Artikel 1. De heer Frederik Gerits, provincie Limburg, dienst Landbouw en Platteland, wordt op voordracht van deputatie van de provincie Limburg benoemd tot effectief lid van het ruilverkavelingscomité Molenbeersel, ter vervanging van mevrouw Marlies De Muijnck.Art. 2. Mevrouw Elisa Driesen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT