27 MEI 2022. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 060, 061 en 062 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022

De Minister van Begroting en Financiën, Luchthavens en Sportinfrastructuren,

De Minister van Leefmilieu, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden en Dierenwelzijn,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 22 december 2021 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022, inzonderheid op artikel 19;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 mei 2022;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar het begrotingsadres van de begrotingsrekeningen/vakdomeinen 83300000/062.007 en 84140000/062.016 van programma 062 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2022, om het tekort aan kredieten op deze begrotingsadressen op te vullen,

Besluiten :

Artikel 1. Er worden vastleggingskredieten ten belope van 860 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 814 duizend EUR overgedragen van de programma's 060 en 061 van organisatieafdeling 015 naar programma 062 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2. De verdeling van de volgende begrotingsadressen van de programma's 060, 061 en 062 van organisatieafdeling 2022 van de algemene...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT