27 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject 'zorgpad alcolohol in de algemene ziekenhuizen '

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid de departementale begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 6 januari 2020;

Overwegende het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betreffende de verklaringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen, artikel 1;

Overwegende de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Overwegende het projectvoorstel ingediend op 12 oktober 2020 door vzw IDA bij de Minister van Volksgezondheid, dat de doelstellingen, de fasering en de budgettering van het project "zorgpad alcohol in de algemene ziekenhuizen" herneemt;

Op voordracht van de Minister van Volksgezondheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. Een toelage van 215.065,2 € ten laste van basisallocatie BA 25 51 42 33 00 01, van de begroting van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, hierna FOD VVVL genoemd, begrotingsjaar 2021, wordt toegekend aan de vzw IDA, Vanderlindenstraat 15 - 1030 Brussel, rekeningnummer : IBAN : BE79 7350 1631 9933; BIC : KREDBEBB, (ondernemingsnummer: BE 0885.147.368) voor haar opdracht beschreven in artikel 4.

§ 2. Dit bedrag heeft betrekking op de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 voor de acht ziekenhuizen bepaald in artikel 4.

Art. 2. § 1er. De betaling van het in artikel 1, § 1, bedoelde bedrag zal gebeuren in twee schijven :

  1. maximum 50 % van het in artikel 1 bedoelde bedrag. Voor deze betaling moet de begunstigde een ondertekende en gedateerde schuldvordering indienen bij de FOD VVVL, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, via invoice@health.fgov.be, en dit ten vroegste na publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad;

  2. maximum 50 % van het in artikel 1 bedoelde bedrag. Voor deze betaling moet de begunstigde een ondertekende en gedateerde schuldvordering, voorzien van de formule "waar en echt verklaard", de totaliteit aan stukken voor de verantwoording van reeds ontvangen bedragen, zoals bedoeld in 1°, en het gevraagde bedrag, zoals bedoeld in dit 2° indienen bij de FOD VVVL, Stafdienst Budget en Beheerscontrole, via invoice@health.fgov.be en een activiteitenrapport zoals bedoeld in...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT