27 DECEMBER 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen aan de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven

Art. 2

In artikel 131 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gewijzigd bij de wetten van 13 december 2010, en 19 april 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. in de bepaling onder 4° bis worden de woorden "een postwinkel of een posthalte" vervangen door de woorden "of een postpunt";

  2. in de bepaling onder 4° ter, b), worden de woorden "de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basisbankdienst" vervangen door de woorden "artikel VII.57 van het Wetboek van economisch recht";

  3. de bepaling onder 4° ter, c), wordt opgeheven;

  4. de bepaling onder 4° ter, d), wordt opgeheven;

  5. in de bepaling onder 4° quater wordt het woord "postwinkel" vervangen door het woord "postpunt";

  6. de bepaling onder 4° quinquies wordt opgeheven.

Art. 3

In artikel 141, § 1, A, 1° van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, worden de woorden "artikel 142, § 2, 1° " vervangen door de woorden "artikel 16, § 1, 1° van de wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten".

Art. 4

In artikel 141, § 1, B, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt de bepaling onder 3° opgeheven.

Art. 5

In artikel 141quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT