27 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 14ter, ingevoegd bij de wet van 20 december 1995 en gewijzigd bij de wet van 15 december 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse gezien de hoogdringendheid gemotiveerd door het feit dat de begrotingsdoelstelling voor het jaar 2022 is vastgesteld zonder impact van een indexering van de remgeldplafonds en een aanpassing van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen bijgevolg nodig is om een opschorting van de van rechtswege indexering van deze remgeldplafonds op 1 januari 2022 te voorzien;

Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 24 november 2021 ;

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 29 november 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 12 december 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris van Begroting van 17 december 2021;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de begrotingsdoelstelling voor het jaar 2022 is vastgesteld zonder impact van een indexering van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT