27 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen

FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 2, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006;Gelet op het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen;Overwegende het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 24 november 2021;Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op november 2021;Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 10 december 2021;Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 december 2021;Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;Gelet op de hoogdringendheid, gemotiveerd door het feit dat de begrotingsdoelstelling voor het jaar 2022 is vastgesteld zonder impact van een indexering van de remgeldplafonds en een aanpassing van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT