27 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het bedrag van de dotatie aan het RIZIV in het kader van de strijd tegen het COVID-19-virus voor het jaar 2021 door de wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 2021 tot vaststelling van het bedrag van de dotatie aan het RIZIV in het kader van de strijd tegen het COVID-19-virus voor het jaar 2021

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021, artikel 2.06.2;

Gelet op de wet van 9 december 2021 houdende de vijfde aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 33 van 23 juni 2020 tot aanpassing van de inkomsten van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging om specifieke uitgaven gelinkt aan de COVID-19-pandemie te dekken;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 juni 2021 tot vaststelling van het bedrag van de dotatie aan het RIZIV in het kader van de strijd tegen het COVID-19-virus voor het jaar 2021;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 18 november 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor begroting, dd 14 december 2021;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Zelfstandigen, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 1. § 1, van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT