27 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, artikel 5, § 3, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden;

Gelet op artikel 8 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse, gezien de hoogdringendheid gemotiveerd door de omstandigheid dat er in 2022 moet worden voorzien in de betaling van subsidies aan de NMBS en Infrabel om de continuïteit in de uitvoering van hun openbare dienstopdrachten te verzekeren;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 december 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de staatssecretaris voor Begroting, d.d. 21 december 2021;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat het noodzakelijk is te voorzien in de betaling van subsidies aan de NMBS en Infrabel in 2022 om de continuïteit van de uitvoering van hun openbare dienstverleningstaken mogelijk te maken;

Op de voordracht van de Minister van Mobiliteit, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, de eerste bijlage, vervangen door het koninklijk besluit van 22 december 2020...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT