27 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 18 juli 2012 betreffende de invoering van een certificeringsprocedure voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en van systemen voor energie-efficiëntie, artikelen 3 tot 5;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren;

Gelet op het rapport van 21 januari 2020 opgemaakt overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op advies nr. 67.531/4 van de Raad van State, gegeven op 1 juli 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van Techlink, gegeven op 23 april 2020;

Gelet op het advies van RESCERT, gegeven op 5 mei 2020;

Gelet op het advies van het "IFAPME", gegeven op 13 mei 2020;

Gelet op het advies van de beleidsgroep "Energie", gegeven op 14 mei 2020;

Op de voordracht van de Minister van Energie en de Minister van Vorming;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van richtlijn 2001/77/EG en richtlijn 2003/30/EG wordt gedeeltelijk omgezet bij dit besluit.

Art. 2. In artikel 2 van het besluit van de Waalse Regering van 27 juni 2013 tot invoering van een certificeringsregeling voor installateurs van systemen voor energieproductie uit hernieuwbare energiebronnen en voor vaklui die werken i.v.m. energie-efficiëntie uitvoeren worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. punt 6° wordt opgeheven;

  2. punt 7° wordt vervangen als volgt: "7° controleorgaan": het orgaan of de door de Administratie van energie aangewezen personen, belast met de controle en het toezicht op de kwaliteit van de arbeid van de via de Qualiwall certificaten erkende installateurs;"

  3. punt 10° wordt vervangen als volgt: "10° "overeenkomst": de overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op de delegatie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT