27 AUGUSTUS 2020. - Besluit van de Waalse Regering tot invoeging van een artikel 413bis/2 in het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode en tot wijziging van artikel 431 van hetzelfde besluit.

De Waalse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 87, § 3, vervangen bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 april 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 20 mei 2020;

Gelet op de instemming van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 20 mei 2020;

Gelet op het evaluatierapport van 22 april 2020 betreffende de weerslag van het project op de respectievelijke stand van zaken van vrouwen en mannen, overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het onderhandelingsprotocol nr. 779 van het Sectorcomité nr. XVI, gesloten op 12 juni 2020;

Gelet op advies 67.633/2/V van de Raad van State, gegeven op 10 augustus 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1,eerste lid, 1° van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Ambtenarenzaken;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse ambtenarencode wordt een artikel 413bis/2 ingevoegd, luidend als volgt :

"Art. 413bis/2. Om zijn aandoening te laten erkennen als ernstige langdurige ziekte overeenkomstig deze afdeling, dient het personeelslid een erkenningsaanvraag bij de medische controledienst in. Samen met de aanvraag wordt een advies van de behandelend geneesheer ingediend. Als de medische controledienst het nodig acht, wordt het personeelslid voor een onderzoek opgeroepen.

De...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI