27 APRIL 2023. - Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2023

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 22 mei 2003 houdende de organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 26 december 2022 houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2023.

Op het voorstel van de minister bevoegd voor personen met een Handicap,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Een toelage van drieduizend euro wordt toegekend aan :

Extra & ordinary People VZW

Drie Lindenstraat 57

1170 Watermaal-Bosvoorde

Voor de ondersteuning van de activiteiten die plaats zullen vinden in 2023 in het kader van hun project « The Extraordinary Film Festival 2023 ».

De uitbetaling van deze toelage zal geschieden door overschrijving op bankrekening nr : BE53 0016 4125 5053.

Art. 2. De toelage voor het artikel 1 is ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2023.

Art. 3. De in het artikel 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT