27 APRIL 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot gedeeltelijke wijziging van de rooilijn van het stuk van de Leeuwstraat tegenover de kruising met de Leeuwoprit en tot herbestemming van het wegrestant dat door deze wijziging ontstaat op het grondgebied van de Stad Brussel

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, het artikel 6 § 1, X, 1° ;

Gelet op artikel 4 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op artikel 57 § 2 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten;

Gelet op artikel 274 van de Gemeentewet, gewijzigd door artikel 34 van de ordonnantie van 17 juli 2003 en door artikel 81 van de ordonnantie van 17 juli 2020;

Gelet op het tracé van de rooilijn als weergegeven op het algemeen rooilijnplan dat bij het koninklijk besluit van 10 oktober 1933 is gevoegd;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 december 1991 tot vaststelling van de lijst van de aan het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest overgedragen wegen en hun aanhorigheden;

Overwegende dat de Leeuwstraat, destijds eigendom van de Belgische Staat, en zijn aanhorigheden gewestwegen zijn krachtens dit koninklijk besluit van 6 december 1991;

Overwegende dat deze nieuwe vast te leggen rooilijn een wegrestant van 850 m2 kan vrijmaken, dat herbestemd dient te worden;

Overwegende dat de rooilijn van de Leeuwstraat tegenover de kruising met de Leeuwoprit vastgelegd dient te worden en dat het terreinrestant dat niet langer wegbehoeften vervult herbestemd dient te worden om beter benut te kunnen worden; dat de wijziging van de rooilijn en het te herbestemmen terrein vermeld staan op het plan dat bij dit besluit is gevoegd;

Overwegende dat het te herbestemmen terrein met het oog op overdracht in beheer aan de Haven van Brussel momenteel gebruikt wordt als weg in die zin dat het door iedereen gebruikt kan worden en dat de gebruikers een recht van doorgang kunnen laten gelden dat niet door het Gewest verboden kan worden;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT