26 OKTOBER 2023. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van een commissaris van het Verenigd College bij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Perso-nen en Gezinsbijslag

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,Gelet op de ordonnantie van 23 maart 2017 houdende de oprichting van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, artikel 39;Op voorstel van de Leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid, en de Gezinsbijslagen;Na beraadslaging,Besluit :Artikel 1. Eervol ontslag uit haar mandaat van commissaris van het Verenigd College bij de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid,Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag wordt verleend aan Mevrouw Adèle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT