26 OKTOBER 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 oktober 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

K. PEETERS

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014

Functieclassificatie

(Overeenkomst geregistreerd op 5 februari 2015 onder het nummer 125151/CO/109)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf en op de arbeid(st)ers die zij tewerkstellen, met uitzondering van de werkgevers en werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2003 betreffende de functieclassificatie in de ondernemingen die toeleveren aan de automobielnijverheid (registratienummer 65467/CO/109) van toepassing is.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2014 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door elk van de partijen worden opgezegd mits een opzeggingstermijn van drie maand, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1991, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de functieclassificatie, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 19 juni 1992 (registratienummer 28486/CO/109).

HOOFDSTUK II. - Indeling van de referentiefuncties

Art. 3. Teneinde de functies, uitgeoefend in de bedrijven bedoeld in artikel 1 te kunnen indelen, werden in totaal 56 functies die in deze ondernemingen kunnen voorkomen door een paritaire werkgroep van deskundigen en onder begeleiding van een externe deskundige beschreven, gewaardeerd en vervolgens ingedeeld in groepen volgens een analytisch systeem. De hiervoor bedoelde 56 functies worden hierna "referentiefuncties" genoemd.

Art. 4. De sectorale functieclassificatie is gebaseerd op de referentiefuncties waarbij de functietitel slechts geldt als indicatie.

De beschrijving van de referentiefuncties geeft de meest karakteristieke kenmerken weer van een functie.

Teneinde elke referentiefunctie beter te kunnen situeren in de structuur van elke onderneming worden in bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst de aan elke functietitel gekoppelde functiebeschrijvingen gevoegd.

Art. 5. De referentiefuncties zijn ingedeeld in negen klassen, volgens de hierna volgende tabel.

Binnen elke klasse zijn de daarin ingedeelde referentiefuncties gerangschikt in alfabetische orde. Binnen één klasse kan derhalve geen onderscheid naar belangrijkheid worden gemaakt tussen de verschillende in die klasse opgenomen referentiefuncties.

Deze negen klassen worden hierna "loongroepen" genoemd en komen overeen met de loongroepen bedoeld in artikel 12, tweede alinea van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2014 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden.

Loongroep Code Functietitel (m/v)Loongroep 1 05.00.04 Bediener toppers 06.00.04 Bekleder boxspring 08.03.01 Kantinemedewerker 04.02.03 Lijmer textiel 08.01.09 Medewerker bedrijfswinkel 08.03.02 Schoonmaker 05.00.01a Strijker voorbereidend 07.00.06 WasserLoongroep 2 04.01.06 Bediener stikautomaten 04.01.07 Borduurder 02.00.02 Bundelaar 08.01.01 Logistiek medewerker manueel 05.00.01b Strijker tussenstrijk 08.01.04 Verpakker - inpakkerLoongroep 3 03.00.05 Kapper 04.02.01 Lasser kleding 04.02.02 Lasser textielmaterialen 08.02.01 Medewerker klein onderhoud 06.00.01a Monteerder technische systemen 03.00.01 Oplegger 08.01.05 Orderpicker materialenlijst ("bill of materials" BOM) 03.00.04 Snijder stoffen of andere materialen, eenvoudige patronen 03.00.06 Stanser 04.01.05 Stikker afwerking - afwerker 04.01.01 Stikker voorbereider 07.00.01 Stoffenschouwer 05.00.02 Strijker eindstrijk 08.02.03 VormenmakerLoongroep 4 03.00.02 Bediener automatische snijmachine 08.01.07 Chauffeur bestelwagen 08.01.08 Chauffeur vrachtwagen 08.01.02 Logistiek medewerker heftruck 06.00.01b Monteerder en regelaar technische systemen 08.01.06 Orderpicker klant 04.03.01 Retoucheur eenvoudige herstellingen 04.01.02 Stikker subassemblage - bandstikker 05.00.03 Strijker vormgevend 07.00.02 Tester stoffenLoongroep 5 01.00.03 Inlegger - intekenaar 07.00.04 Kwaliteitscontroleur eindcontrole 07.00.03 Kwaliteitscontroleur ingangscontrole 03.00.03 Snijder stoffen met patroon - manueel snijder 04.01.03 Stikker all-round 07.00.05 Tester technische montagesLoongroep 6 01.00.02 Gradeerder 08.04.03 Instructeur 02.00.01 WerkvoorbereiderLoongroep 7 08.01.03 Magazijnier 08.04.01 Meewerkend teamleider 06.00.02 Monteerder werf 06.00.03 Plaatser gordijnsystemen 04.03.02 Retoucheur aanpassing kledingstukLoongroep 8 01.00.01 Patronenmaker 04.01.04 Stikker modelLoongroep 9 08.04.02 Atelierleider 08.02.02 Technieker

Art. 6. In de ondernemingen dient elke functie beoordeeld te worden op basis van de concrete functie-inhoud in de onderneming in vergelijking met de functie-inhoud van de referentiefunctie.

Bij de vergelijking van de functie-inhoud zijn verschillende hypothesen mogelijk :

a)De functie in de onderneming stemt volledig overeen met de referentiefunctie : indeling in de sectoraal voorziene klasse;

 1. De functie in de onderneming wijkt minimaal af van de referentiefunctie : indeling in de sectoraal voorziene klasse.

  Het gaat hier om volgende gevallen :

  - de uitoefening van de functie in de onderneming omvat minder of meer activiteiten zonder dat daardoor de algemene doelstelling van de functie, zoals beschreven in de referentiefunctie, wordt aangetast;

  - de afwijkingen bij één of meerdere waarderingscriteria (kennis, verantwoordelijkheid, enz.) zijn op zichzelf niet niveaubepalend voor de functie;

 2. De functie in de onderneming wijkt in ernstige mate af van de referentiefunctie : de essentie ervan wordt aangetast en de doelstelling, opgenomen in de referentiefunctie, stemt niet met de werkelijkheid overeen. In dit geval moet de werkgever de intrinsieke waarde van de functie zoals uitgeoefend in de onderneming vergelijken, respectievelijk met een andere referentiefunctie van dezelfde klasse, van een lagere klasse en van een hogere klasse. Het resultaat van deze vergelijking geldt als inschaling voor de afwijkende functie;

 3. De functie in de onderneming is niet opgenomen in de sectorale functieclassificatie : in dit geval moet de werkgever in de bestaande sectorale functiebeschrijvingen een functie zoeken waarvan de intrinsieke waarde overeenstemt met de niet opgenomen functie. Bestaat een dergelijke referentiefunctie, dan wordt de beschouwde functie in dezelfde klasse ingedeeld. Bestaat hierover geen interne consensus na de interne beroepsprocedure, dan wordt deze functie overgemaakt aan de sectorale werkgroep, bedoeld in artikel 9.

  De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor de indeling in klassen van de functies op basis van hun reële functie-inhoud in de onderneming.

  Art. 7. Wanneer eenzelfde persoon occasioneel een hoger gewaardeerde functie uitoefent, zal het loon voor de hoger gewaardeerde functie verschuldigd zijn doch slechts voor de tijd die besteed werd aan de uitoefening van de hoger gewaardeerde functie.

  Deze bepaling heeft aldus slechts een tijdelijke loonsverhoging tot gevolg zonder weerslag op het contractueel bepaalde loon na de beëindiging van de periode waarbinnen de arbeid(st)er in kwestie een hoger gewaardeerde functie heeft uitgeoefend.

  Wanneer eenzelfde persoon hoofdzakelijk een hoger gewaardeerde functie uitoefent, dan is artikel 6 van deze collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing.

  Art. 8. De toepassing van de classificatie, voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst, mag geen afbreuk doen aan bestaande overeenkomsten en gebruiken die voor de werknemers voordeliger zijn.

  De toepassing van de classificatie, voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst kan op zichzelf niet worden gebruikt als motief om een reeds bestaand positief verschil tussen het baremaloon en een hoger aan een arbeid(st)er toegekende loon te wijzigen, behalve indien dergelijk verschil het gevolg zou zijn van een voorafname op de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

  HOOFDSTUK III. - Systeemhouderschap en procedures ter beslechting van geschillen

  Art. 9. In de schoot van het paritair comité wordt een vaste paritair samengestelde werkgroep opgericht bestaande uit drie vertegenwoordigers van de werknemers en drie vertegenwoordigers van de werkgevers. Het voorzitterschap wisselt jaarlijks tussen de werknemers en de werkgevers. De lijst met leden van de vaste paritair samengestelde werkgroep wordt kenbaar gemaakt en neergelegd in het paritair comité en geactualiseerd wanneer leden dienen vervangen te worden.

  De vaste werkgroep heeft de opdracht te waken over de juiste toepassing van de functieclassificatie, bepaald in hoofdstuk II van deze collectieve arbeidsovereenkomst en zal instaan voor het verlenen van adviezen, nodig voor het onderhoud en de actualisatie van deze functieclassificatie.

  Te dien einde maakt deze werkgroep gebruik van de analytische FUWACO-methode, volgens...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI