26 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de conventionele disponibiliteit toegekend krachtens de collectieve arbeidsovereenkomsten van 17 december 2020 en 20 april 2021 tussen Brussels Airport Company en de vakorganisaties

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Wij hebben de eer Uwe Majesteit een koninklijk besluit voor te leggen dat genomen wordt ter uitvoering van artikel 16, eerste lid, van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Voormeld artikel 16, eerste lid, van de wet van 6 januari 2014 bepaalt dat, in afwijking van artikel 2 van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas, de tijd gedurende de welke een personeelslid van een federale, gemeenschaps- of gewestinstelling in een in artikel 2, § 1, 2° tot 4°, van de voormelde wet van 10 januari 1974 bedoelde toestand wordt geplaatst op grond van een bepaling in zijn statuut die na de inwerkingtreding van de wet van 6 januari 2014 is bekendgemaakt, slechts voor de toekenning en de berekening van het rustpensioen in aanmerking wordt genomen op voorwaarde dat die statutaire bepaling bij een koninklijk besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, werd toegevoegd aan de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014.

Bij Brussels Airport Company (BAC) N.V. werd door de collectieve arbeidsovereenkomsten van 17 december 2020 en 20 april 2021 een nieuw stelsel van disponibiliteit voorafgaand aan de pensionering ingevoerd die de personeelsleden in een situatie plaatst zoals bedoeld in artikel 2, § 1, 2° tot 4°, van de wet van 10 januari 1974. Dit nieuw stelsel van disponibiliteit wordt geregeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020 tussen Brussels Airport Company en de vakorganisaties en de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2021 tot aanvulling van voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2020.

BAC valt onder het toepassingsgebied van artikel 16 van de wet van 6 januari 2014, althans wat zijn statutaire personeelsleden betreft waarvan de pensioenverplichtingen door de Belgische Staat werden overgenomen bij koninklijk besluit van 22 december 2004 tot overname van de wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company, genomen op grond van artikel 2 van de wet van 5 december 2004 tot herstructurering van wettelijke pensioenverplichtingen van Brussels International Airport Company en Belgocontrol en bekrachtigd bij artikel 41 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen.

Het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT