26 NOVEMBER 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie van maximaal 7.389.175,84 euro aan de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 augustus 2023 in het kader van de eerste projectoproep Edusprong

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 91 en 101, gewijzigd bij de decreten van 19 december 2014 en 9 juli 2021;

- het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, artikel 12, vervangen bij het decreet van 9 juli 2021

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De jury heeft advies gegeven op 29 september 2021 en 20 oktober 2021;

- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft advies gegeven op 24 november 2021.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 5 november 2021.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Dit besluit past in de visienota Edusprong die op 12 februari 2021 aan de Vlaamse Regering is meegedeeld. Via een eerste projectoproep werd 10 miljoen verdeeld onder de centra voor basiseducatie en de centra voor volwassenenonderwijs, volgens een vooraf bepaald trekkingsrecht.

- Het kader voor de projectoproep is meegedeeld aan de Vlaamse Regering op 16 juli 2021. De centra dienden voor de aanvraag van de middelen een projectplan in dat werd voorgelegd aan een jury voor advies.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof;

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 27 september 2021.

- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;

- het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder begunstigde: de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie die zijn opgenomen in de bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. Ten laste van het krediet, ingeschreven onder begrotingsartikel FD0-1FFD2FB-WT, basisallocatie 1FF224 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor het begrotingsjaar 2021, wordt een subsidie verleend aan de begunstigden voor een totaal van maximaal 7.389.175,84 euro.

Art. 3. De subsidie, vermeld in artikel 2, wordt gebruikt voor de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van de ingediende projecten door centra voor volwassenenonderwijs en centra voor basiseducatie in het kader van de eerste projectoproep Edusprong conform de aanbevelingen die beschreven zijn in het verslag van de jury dat is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 4. De subsidie, vermeld in artikel 2, heeft betrekking op de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 augustus 2023.

Art. 5. Door een project als vermeld in artikel 3, te realiseren wordt bijgedragen aan de volgende doelstelling(en) van de Vlaamse overheid:

  1. Vlaamse veerkracht;

  2. de uitwerking van de speerpunten zoals opgenomen in de visienota Edusprong aan de hand van projecten.

    Art. 6. De subsidie, vermeld in artikel 2, wordt uitbetaald in de volgende twee schijven:

  3. een voorschot van 80% wordt uitbetaald nadat dit besluit is goedgekeurd en nadat de middelen zijn vastgelegd;

  4. het saldo van 20% van de subsidie kan pas betaald worden nadat de afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs van het Departement Onderwijs en Vorming het inhoudelijke eindverslag, vermeld in artikel 7, heeft goedgekeurd en nadat de begunstigden een financieel verslag hebben voorgelegd aan de afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs van het Departement Onderwijs en Vorming waaruit blijkt dat de uitgaven zijn gedaan binnen de periode, vermeld in artikel 4, en de afdeling Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs van het Departement Onderwijs en Vorming dat financiële verslag heeft goedgekeurd. De bewijsstukken worden ingediend conform de richtlijnen van het Departement Onderwijs en Vorming. De begunstigde stelt die bewijsstukken uiterlijk op 31 oktober...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT