26 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot aanwijzing van een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij de Directie Voertuigen en Goederenvervoer van de Algemene Directie van Brussel Mobiliteit

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor mobiliteit, openbare werken en verkeersveiligheid,

Gelet op de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle, de artikelen 25 en 46 tot 51;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering, inzonderheid artikel 5;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren, gewijzigd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van de 13 september 2007, inzonderheid op artikelen 5, 7 en 8;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 juli 2019 tot vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Overwegende dat het noodzakelijk is een gesubdelegeerde ordonnateur van ontvangsten bij het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel;

Op de voordracht van de Directeur generaal van de Algemene Directie Brussel Mobiliteit, de bevoegde gedelegeerde ordonnateur,

Besluit :

Artikel 1. Mevrouw Anaïs CATIER, van de Franse taalrol bij de Directie Voertuigen en Goederenvervoer van de Algemene Directie van Brussel Mobiliteit, wordt aangewezen als gesubdelegeerde ordonnateur in ontvangsten voor de rekenplichtige van de ontvangsten die bevoegd is voor het beheren van de financiële rekening met nummer BE26 0912 3109 2829, geopend bij de gewestelijke Kassier.

Art. 2. De gesubdelegeerde ordonnateur van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT