26 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat oxyconcentratoren voor zuurstoftherapie gedurende de COVID-19 crisis betreft

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, ingevoegd bij de Programmawet (I) van 27 december 2006, en vierde lid, ingevoegd door de Programmawet (I) van 27 december 2006.

Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 12 oktober 2020;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 november 2020;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 26 november 2020;

Gelet op het advies 68.595/2 van de Raad van State, gegeven op 19 januari 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De patiënten, zoals gedefinieerd in afdeling 6 van hoofdstuk 2 van deel I van de lijst in bijlage bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, verkrijgen een tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging in de kost van oxyconcentratoren die zijn opgenomen in de lijst in bijlage van dit besluit onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden.

Art. 2. Om op de lijst te worden opgenomen, moet de persoon die verantwoordelijk is voor de aanvraag tot opname in de vergoedbaarheid van een oxyconcentrator een gemotiveerde aanvraag sturen naar het secretariaat van de directie tegemoetkoming geneesmiddelen en farmaceutisch beleid per e-mail naar : secr-farbel@riziv-inami.fgov.be.

Dit verzoek moet bevatten:

  1. De volledige identificatie/naam van het product

  2. De naam van de aanvrager (zoals die in de lijst zal voorkomen)

  3. Het CE-certificaat

  4. De gebruiksaanwijzing.

    Art. 3. Er worden...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT