26 JANUARI 2018. - Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016 (1)(2)(3)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2. De Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds, gedaan te Brussel op 30 oktober 2016, zal volkomen gevolg hebben.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 januari 2018.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Buitenlandse Zaken,

D. REYNDERS

Met 's Lands zegel gezegeld :

De Minister van Justitie,

K. GEENS

_______

Nota's

(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be):

Stukken: nr. 54-2793

Integraal verslag: 07/12/2017.

(2) Zie Decreet van de Vlaamse Gemeenschap/ het Vlaamse Gewest van 20/10/2017 (Belgisch Staatsblad van 13/11/2017), Decreet van de Franse Gemeenschap van 25/04/2019 (Belgisch Staatsblad van 18/06/2019), Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 18/10/2021 (Belgisch Staatsblad van 24/11/2021), Decreet van het Waalse Gewest van 23/09/2021 (Belgisch Staatsblad van 08/10/2021), Ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 15/11/2018 (Belgisch Staatsblad van 28/11/2018), Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19/07/2018 (Belgisch Staatsblad van 07/09/2018), Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 09/05/2019 (Belgisch Staatsblad van 24/03/2021)

(3) Lijst der gebonden staten

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

GEBONDEN STATEN

STATEN/ORGANISATIE DATUM AUTHEN-TIFICATIE TYPE INSTEMMING DATUM INSTEMMING DATUM INWERKING-TREDING België 30/10/2016...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT