26 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen van het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het wetboek diverse rechten en taksen

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek diverse rechten en taksen, artikelen 20114, derde lid, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2012, 20117, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 22 juni 2012, 20125, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019 en gewijzigd bij de wet van 7 februari 2021, 20127, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019, 20134, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019 en gewijzigd bij de wet van 7 februari 2021, en 20136, tweede lid, ingevoegd bij de wet van 13 april 2019;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 maart 1927 houdende uitvoering van het Wetboek diverse rechten en taksen, artikelen 2407septies, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 februari 2022, 2407duodecies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 2019, 2407quinquiesdecies, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 9 december 2019, 2407noniesdecies, § 5, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 6 februari 2022, en de bijlagen 2/1, 3, 4, 5, 6 en 7;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 19 januari 2023 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende artikel 8, §§ 1 en 2 van de wet van 5 mei 2014 houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van elektronische en papieren formulieren werden het besluit en de bijlagen op 17 januari 2023 meegedeeld aan de Dienst voor administratieve vereenvoudiging van de FOD BOSA;

Overeenkomstig artikel 6, § 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is geen impactanalyse vereist.

Overwegende dat bepaalde gegevens op de respectievelijke formulieren niet langer overeenstemmen met de werkelijkheid, waaronder de contactgegevens van de FOD Financiën en het te gebruiken rekeningnummer, past het om ze zo snel mogelijk te verbeteren om de juridische zekerheid van alle verzendingen en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT