26 AUGUSTUS 2021. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toekenning van een label aan het project ' Du volontariat pour jeunes étrangers et jeunes locaux ', ontwikkeld door de Association des Compagnons Bâtisseurs overeenkomstig het decreet van 8 maart 2018 betreffende de bevordering van burgerzin en interculturaliteit

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 8 maart 2018 betreffende de bevordering van burgerzin en interculturaliteit, artikelen 15 tot en met 20;

Gelet op het decreet van 14 juli 2021 houdende de aanpassing van de uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, basisartikel 33.02.31 van de organisatie-afdeling 11;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2018 betreffende de indienings- en verantwoordingsprocedure van subsidies en labelovereenkomsten bedoeld in het decreet van 8 maart 2018 betreffende de bevordering van burgerzin en interculturaliteit;

Gelet op het advies van de Raad voor de bevordering van burgerzin en interculturaliteit van 20 april 2021;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 7 juli 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting, gegeven op 26 augustus 2021;

Overwegende de oproep tot het indienen van aanvragen die op 11 januari 2021 verzonden en die in februari 2021 is afgesloten, aan alle operatoren die sinds 2015 door het PCI zijn gefinancierd;

Overwegende dat de Association des Compagnons Bâtisseurs op geldige wijze een aanvraag heeft ingediend voor het project " Du volontariat pour jeunes étrangers et jeunes locaux ";

Overwegende dat het aanvraagdossier volledig is en aan de algemene voorwaarden voldoet van artikel 9 van het decreet van 8 maart 2018 betreffende de bevordering van burgerzin en interculturaliteit;

Overwegende dat de Raad voor de bevordering van burgerzin en interculturaliteit, hierna de PCI-raad, dit project heeft beoordeeld op basis van het analyseschema, bepaald in artikel 5, § 3, van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2018 betreffende de indienings- en verantwoordingsprocedure van subsidies en labelovereenkomsten bedoeld in het decreet van 8 maart 2018 betreffende de bevordering van burgerzin en interculturaliteit;

Overwegende dat dit analyseschema uit twee delen bestaat: het eerste dat betrekking heeft op de twee opeenvolgende jaren waarin het project is uitgevoerd en gefinancierd door het PCI, het tweede dat op het ontwikkelingsplan en de voorlopige begroting opgenomen in het aanvraagdossier;

Overwegende dat, op basis van de elementen waarvan de administratie kennis heeft, het in 2019 en 2020 gefinancierde project door de PCI-raad in overeenstemming wordt geacht met de actiegebieden van het PCI, relevant voor de sociale en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT