25 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek'

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.3.1, 3.3.7, 3.3.8, 3.3.9, 3.4.3, artikel 3.4.4, gewijzigd bij het decreet van 18 december 2015, en artikel 7.2.5, gewijzigd bij het decreet van 30 juni 2017.

Vormvereiste

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft zijn advies gegeven op 8 september 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:

- Het landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek' wordt vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor de omgeving en de natuur, conform artikel 3.3.1.5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting.

- De Vlaamse Regering heeft met haar besluit van 21 april 2017 de landinrichtingsprojecten `De Wijers Roosterbeek Mangelbeek', `De Wijers Stiemerbeek Zusterkloosterbeek' en `De Wijers' goedgekeurd en ingesteld.

- De Vlaamse Landmaatschappij heeft het landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek' opgemaakt om het landinrichtingsproject `De Wijers Roosterbeek Mangelbeek' te realiseren.

- De planbegeleidingsgroep voor het landinrichtingsproject `De Wijers Roosterbeek Mangelbeek' heeft op 21 maart 2019 een consensus bereikt over het ontwerp van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek'.

- Het ontwerp van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek' is ter kennisgeving bezorgd aan de provincie Limburg en de gemeenten Heusden-Zolder en Lummen.

- De gemeente Heusden-Zolder heeft over het ontwerp van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek' een openbaar onderzoek georganiseerd, dat liep van 6 mei 2019 tot en met 4 juni 2019. Er werden eenentwintig schriftelijke opmerkingen of bezwaren ingediend.

- De gemeente Lummen heeft over het ontwerp van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek' een openbaar onderzoek georganiseerd, dat liep van 6 mei 2019 tot en met 4 juni 2019. Er werden drie schriftelijke opmerkingen of bezwaren ingediend.

- Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Heusden-Zolder heeft op 26 juni 2019 een gunstig advies met een aantal opmerkingen gegeven over het ontwerp van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek'.

- De gemeente Lummen heeft geen advies gegeven over het ontwerp van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek' om reden dat haar betrokkenheid bij het landinrichtingsplan zich beperkt tot de aanpassing van de rooilijn van een deel van een weg.

- De deputatie van de provincie Limburg heeft op 27 juni 2019 een gunstig advies met een aantal opmerkingen gegeven over het ontwerp van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek'.

- De Vlaamse Landmaatschappij heeft op basis van de bij het openbaar onderzoek ingebrachte opmerkingen of bezwaren en op basis van de adviezen van de gemeente Heusden-Zolder en de provincie Limburg het ontwerp van landinrichtingsplan aangepast en een eindvoorstel van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek' opgemaakt.

- De planbegeleidingsgroep voor het landinrichtingsproject `De Wijers Roosterbeek Mangelbeek' heeft op 17 oktober 2019 een consensus bereikt over het eindvoorstel van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek'.

- In het overwegingsdocument, dat in bijlage is gevoegd bij de notulen van de planbegeleidingsgroep voor het landinrichtingsproject `De Wijers Roosterbeek Mangelbeek' van 17 oktober 2019, zijn de opmerkingen of bezwaren opgenomen die werden ingebracht bij het openbaar onderzoek en zijn de opmerkingen opgenomen die werden geformuleerd in de adviezen van de gemeente Heusden-Zolder en de provincie Limburg. Daarbij wordt de mate vermeld waarin rekening is gehouden met een opmerking of bezwaar en worden de redenen vermeld waarom een opmerking of bezwaar al dan niet aanleiding heeft gegeven tot een aanpassing van het ontwerp van landinrichtingsplan.

- De Vlaamse Landmaatschappij wordt belast met taken inzake de uitvoering van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek', zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan.

- Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 6 januari 2020 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek', zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan.

- De gemeenteraad van de gemeente Heusden-Zolder heeft op 16 december 2019 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek', zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan.

- Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lummen heeft op 26 november 2019 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek', zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan.

- De provincieraad van de provincie Limburg heeft op 22 april 2020 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek', zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan.

- De NMBS heeft op 24 maart 2020 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek', zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan.

- Limburgs Landschap vzw heeft op 10 december 2019 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek', zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan.

- Kerkfabriek Sint-Hubertus en Sint-Vincentius te Zolder heeft op 11 december 2019 ingestemd met de taken inzake de uitvoering, de financiering of het beheer van bepaalde maatregelen van het eindvoorstel van landinrichtingsplan `Mijn Mangelbeek', zoals opgenomen in het uitvoeringsprogramma en het financieringsplan van het landinrichtingsplan.

- De Vlaamse Landmaatschappij wordt, met het oog op de aanleg van een fiets- en wandelverbinding ter hoogte van kamphuis Jogem in Zolder, belast met de uitvoering van maatregel 2.1.2.a en 2.1.2.b. Deze maatregelen worden uitgevoerd op gronden van respectievelijk privaatrechtelijke rechtspersonen of natuurlijke personen en de Kerkfabriek Sint-Hubertus en Sint-Vincentius te Zolder. Deze maatregelen zijn inrichtingswerken uit kracht van wet, conform artikel 2.1.1, tweede lid van het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting. Bij deze inrichtingswerken uit kracht van wet worden vergoedingen voor waardeverlies van gronden toegekend als de uitvoering van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT