25 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 en 2 van het ministerieel besluit van 15 september 2017 houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- het bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel III.76;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 6°.

- het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017 tot uitvoering van titel III, hoofdstuk 3, afdeling 4, van het bestuursdecreet van 7 december 2018, artikel 2/1;

DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, CULTUUR, ICT EN FACILITAIR MANAGEMENT BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 15 september 2017 houdende de benoeming van de voorzitter en de leden van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 19 november 2018, 29 januari 2019, 24 januari 2020 en 6 maart 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

  1. er wordt voor punt 1°, dat punt 1° /1 wordt, een nieuw punt 1° ingevoegd, dat luidt als volgt:

    "1° de heer Mark Andries, voorzitter van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;";

  2. in punt 4° worden de woorden "Mark Andries" vervangen door de woorden "Cedric Corteel";

  3. in punt 16° wordt de zinsnede ", en voorzitter van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid" opgeheven;

  4. er worden een punt 19° tot en met 21° toegevoegd, die luiden als volgt:

    "19° de heer Jan Dobbenie als digitaliseringsverantwoordelijke;

  5. de heer Abdella Bouharrak als digitaliseringsverantwoordelijke;

  6. de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT