25 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 16 en 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

- het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, artikel 16, gewijzigd bij de decreten van 24 juni 2016 en 22 december 2017, en artikel 17/1, ingevoegd bij het decreet van 21 maart 2014.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft een advies verleend op 6 juni 2020.

- De Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media heeft advies gegeven op 26 juni 2020.

- De Vlaamse Jeugdraad heeft advies gegeven op 1 juli 2020.

- Er is op 30 juli 2020 bij de Raad van State een aanvraag ingediend voor een advies binnen 30 dagen, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Het advies is niet meegedeeld binnen die termijn. Daarom wordt artikel 84, § 4, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, toegepast.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Brussel, Jeugd en Media.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 14 september 2012 tot uitvoering van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, 2 december 2016 en 16 juni 2017, wordt een artikel 2/1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

"Art. 2/1. § 1. In dit artikel wordt verstaan onder aanspreekpunt integriteit: het aanspreekpunt integriteit, vermeld in artikel 2, 1° /1, van het decreet van 20 januari 2012.

§ 2. Om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarde voor het integriteitsbeleid, vermeld in artikel 17, § 1, derde lid, 1°, van het decreet van 20 januari 2012, neemt elke vereniging de volgende maatregelen, die ze implementeert en stimuleert in haar werking, met inbegrip van de lokale afdelingen:

 1. een aanspreekpunt integriteit organiseren met de volgende maatregelen:

  1. een of meer personen als aanspreekpunt integriteit aanstellen of een overeenkomst sluiten met een andere vereniging met het oog op de aanstelling van een gedeeld aanspreekpunt. Het aanspreekpunt integriteit heeft een duidelijk mandaat;

  2. het aanspreekpunt integriteit ondersteunen en het intern bekendmaken;

 2. preventie, vorming en sensibilisering organiseren met bijzondere aandacht voor privacy en het gebruik en delen van foto's van kinderen en jongeren;

 3. beschikken over een document waarin het beleid en de operationalisering van het beleid over de integriteit zijn vastgelegd met aandacht voor kwaliteit, preventie en reactie.

  § 3. Ter uitvoering van artikel 17, § 1, derde lid, 2°, van het decreet van 20 januari 2012 wordt onder de taken van het aanspreekpunt integriteit, vermeld in artikel 2, 1° /1, het volgende verstaan:

 4. onder eerste opvang en doorverwijzing als vermeld in artikel 2, 1° /1, van het voormelde decreet wordt het volgende verstaan:

  1. als contactpunt optreden bij grensoverschrijdend gedrag;

  2. het aantal en de aard van de meldingen registreren;

  3. doorverwijzen als dat nodig is;

 5. onder de coördinatie van interne procedures ter bevordering van de integriteit van personen, vermeld in artikel 2, 1°, van het voormelde decreet wordt het volgen van het beleidsdocument en de operationalisering daarvan, vermeld in paragraaf 2, 3°, verstaan;

 6. onder de preventie en ondersteuning en het tegengaan van vormen van grensoverschrijdend gedrag, vermeld in artikel 2, 1°, van het voormelde decreet wordt het sensibiliseren en het ondersteunen van de vereniging en, in voorkomend geval, haar lokale afdelingen verstaan door maatregelen voor te stellen om het preventiebeleid en interne procedures te optimaliseren.

  Als verenigingen die op basis van artikel 8, § 7, van het decreet van 20 januari 2012 worden gesubsidieerd, een beleidsnota indienen, tonen ze de uitvoering van de taken van het aanpreekpunt integriteit aan, vermeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3°.

  Als verenigingen die op basis van artikel 13, § 1, tweede lid, van het decreet van 20 januari 2012 worden gesubsidieerd, een beleidsnota indienen, tonen ze de uitvoering van de taken van het aanpreekpunt integriteit, vermeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3°, aan.

  Verenigingen die alleen een basissubsidie ontvangen op basis van artikel 13, § 1, van het decreet van 20 januari 2012, tonen de uitvoering van de taken van het aanpreekpunt integriteit, vermeld in het eerste lid, 1°, 2° en 3°, vierjaarlijks aan, samen met een financiële verantwoording en de verantwoording van de erkenningsmodules. De eerste verantwoording vindt plaats in 2022.".

  Art. 2. In artikel 13, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit worden de woorden "zes leden" vervangen door de woorden "negen leden".

  Art. 3. In artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 mei 2014 betreffende de kadervormingstrajecten, vermeld in artikel 17/1 van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 7. in het eerste lid worden de woorden "zes maanden" vervangen door de woorden "drie maanden";

 8. aan het eerste lid wordt een punt 4° toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "4° de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT