25 MEI 2022. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de toelating tot subsidies van twee inrichtingen voor gewoon secundair onderwijs

De regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het Wetboek van basis- en secundair onderwijs;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 november 1957 houdende de voorwaarden inzake hygiëne en bewoonbaarheid waaraan de gesubsidieerde inrichtingen voor middelbaar, technisch en normaalonderwijs moeten voldoen;

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 april 1977 tot vaststelling van de regelen en de voorwaarden voor de berekening van het aantal betrekkingen in sommige ambten van het opvoedend hulppersoneel en van het administratief personeel van de inrichtingen voor secundair onderwijs;

Gelet op het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 31 augustus 2016 betreffende de aanvraag om toelating tot de subsidiëring van schoolinrichtingen;

Gelet op de beslissing van de regering van de Franse Gemeenschap van

16 december 2021 betreffende het te verwachten gebrek aan plaatsen in het eerste jaar van het secundair onderwijs voor de aanvang van het schooljaar in september 2022-2023 in Brussel en betreffende de uit te voeren maatregelen voor de jaren 2023-2024 en 2024-2025 in de Federatie Wallonië-Brussel;

Gelet op de beslissing van de regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2021 betreffende de "Actualisering van de demografische spanningsgebieden";

Gelet op het advies van de Algemene Raad voor het secundair onderwijs van 17 februari 2022;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, uitgebracht op 16 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de minister van Begroting van 25 mei 2022;

Op de voordracht van de minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. De secundaire school « Collège du Bon Pasteur », gelegen te Sint-Agatha-Berchem, waarvan de ASBL « Collège du Bon Pasteur »de inrichtende macht is, wordt tot de subsidies toegelaten met ingang van de eerste schooldag van het schooljaar 2024-2025.

De toelating tot de in lid 1 bedoelde subsidies is afhankelijk van de verwezenlijking van het ontwerp inzake infrastructuur.

Art. 2. De secundaire school « Eole », gelegen te Namen, waarvan de ASBL « Projet Eole »de inrichtende macht is, wordt tot de subsidies toegelaten met ingang van de eerste schooldag van het schooljaar 2023-2024.

De toelating tot de in lid 1 bedoelde subsidies is afhankelijk van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT