25 MAART 2021. - Ministerieel besluit tot aanstelling van een controlearts van de Franse Gemeenschap

De Minister bevoegd voor de strijd tegen doping,

Gelet op het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, artikel 12, § 1, derde lid ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping, de artikelen 17, §§ 1 tot 3 en 63, vierde en vijfde lid;

Overwegende dat overeenkomstig en met toepassing van de artikelen 17, §§ 1 en 3 en 63, vierde lid van het besluit van de bovenvermelde Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 dokter Céline LECONTE op 27 november 2019 een spontane kandidatuur heeft ingediend om aangesteld te worden als controlearts van de Franse Gemeenschap;

Overwegende de voorwaarden om aangesteld te worden als controlearts, bepaald in artikel 17, § 1, tweede lid, 1° tot 7°, van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 ;

Overwegende dat dokter Céline LECONTE aan de bovenvermelde voorwaarden beantwoordt ;

Overwegende dat dokter Céline LECONTE op 22 februari 2020 de theoretische proef van de initiële opleiding bedoeld in artikel 17, § 2, derde lid, van het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 heeft afgelegd en dat zij ervoor geslaagd is ;

Overwegende dat dokter Céline LECONTE op 13 maart 2021 de praktische proef van de initiële opleiding bedoeld in artikel 17, § 2, vierde lid, van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT